Bandrol Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi: 08.11.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24577
Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
  
Birinci Bölüm
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar 

Amaç
Madde 1 – (Değişik:RG-1/11/2010-27746)
Bu Yönetmeliğin amacı; eser ve hak sahiplerinin haklarının takip edilmesini sağlamak ve fikri hak ihlalleriyle mücadele etmek amacıyla musiki ve sinema eseri nüshaları ile süreli olmayan yayınlarda zorunlu, kolay kopyalanmaya müsait diğer eser gruplarında ise isteğe bağlı olarak kullanılacak bandrolün temini, kullanımı, uygulamanın denetlenmesi ve bandrol gelirlerinin kullanılması hakkında usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
Madde 2 — Bu Yönetmelik, zorunlu ve isteğe bağlı bandrol uygulamasında bandrol temini ve kullanımı, bu uygulamayı denetleyecek Komisyonun kurulması ve işleyişi ve bandrol satışından elde edilecek gelirlerin harcama usul ve esasları ile ilgili hükümleri kapsar.

Hukuki Dayanak
Madde 3(Değişik:RG-6/11/2004-25635)
Bu Yönetmelik, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun deği­şik 81 inci ve Geçici 7 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4 – (Değişik:RG-1/11/2010-27746)
Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,
b) Bandrol: Fikir ve sanat eserlerinin izinsiz çoğaltılmalarının ve taklit edilmelerinin önlenmesi amacıyla; fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmış nüshaları ile süreli olmayan yayınların üzerine yapıştırılan, sökülmesi halinde parçalanan ve yapıştırıldığı malzemenin özelliğini kaybettiren nitelikte güvenlik şeridi içeren holografik özellikli bir güvenlik etiketini veya dijital olarak üretilen güvenlik etiketini,

c) (Değişik:RG-13/3/2012-28232) Genel Müdürlük: Telif Hakları Genel Müdürlüğünü,
ç) Kanun: 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununu,
d) Süreli olmayan yayın: Fikir ve sanat eserlerini içeren, belirli sürelere tabi olmaksızın yayımlanan ve gazete, dergi, ünite dergisi, yıllık, almanakve benzeri dışında kalan her tür yayını, ifade eder.
 
İkinci Bölüm
Bandrol Kullanımı, Temini ve Gelirlerin Kullanımı

Bandrol Kullanımı
Madde 5 – (Değişik:RG-1/11/2010-27746)
Süreli olmayan yayınlar ile kayıt ve tescili yapılan sinema ve müzik eseri nüshalarına, çoğaltmayı takiben sevkiyattan önce bandrol yapıştırılması zorunludur. Bandrol zorunluluğu kapsamındaki eser türlerinden birini veya birkaçını içermekle birlikte esas olarak fikir ve sanat eseri taşımaya tahsis edilmemiş olan ve taşıyıcı materyal özelliği göstermeyen cihazlara bandrol verilmez.

Aşağıda sayılan hallerde bandrol kullanılması eser veya hak sahiplerinin isteğine bağlıdır:
a) Kanunun 31 inci ve 32 nci maddelerinde bahsi geçen ve resmen yayınlanan veya ilan olunan kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge, kazaikararlar ile söz ve nutuklardan ibaret yayınlar,
b) Eğitim ve öğretim kurumlarında eğitim ve öğretim amacıyla kullanılacak yayınlardan, ön ve arka kapaklar ile belirli sayfalarda on dört puntodan küçük olmamak üzere, “Tanıtım nüshasıdır, para ile satılamaz.” ibaresi taşıyan tanıtım nüshaları,

c) (Değişik:RG-13/3/2012-28232) Yurt dışında dağıtımı yapılmak üzere ve ülke içinde ticari dolaşıma sunulmamak kaydıyla sadece çoğaltımı ülke içinde yaptırılan yayınlar veya eser nüshaları,
ç) Tanıtım veya bilgilendirme amaçlı katalog, broşür, kullanım kılavuzu ve tarifeler,
d) Bandrollenmiş sinema ve müzik eseri nüshaları ile süreli olmayan yayınların ekinde verilen içerik tamamlayıcı niteliği bulunan materyaller,

e) (Değişik:RG-13/3/2012-28232) Kapak hariç toplam 48 sayfayı geçmeyen, okul öncesine, ilköğretime ve ortaöğretime yönelik eğitim amaçlı süreli olmayan yayınlar,
f) Gümrük ve posta işlemleri sırasında ticari dolaşıma girme amacı taşımadığına dair ilgili birimlere taahhüt verilmesi kaydıyla incelenmek üzere yurtdışından gönderilen örnek yayınlar veya eser nüshaları,

g) (Değişik:RG-13/3/2012-28232) “Parayla satılamaz.” ibaresi taşımak kaydıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından veya Merkezi AçıköğretimSistemi kapsamında Anadolu Üniversitesi tarafından öğrencilere ücretsiz dağıtılan ders kitapları,
ğ) Kanunun süreli olmayan yayınlara bandrol yapıştırma zorunluluğuna ilişkin hükmünün yürürlüğe girdiği 7/6/1995 tarihinden önce basılmış olup ikinci el olarak satılan yayınlar.

İkinci fıkra hükümleri çerçevesinde bandrolsüz piyasaya sürülen yayınların birinci sayfasında veya arka kapağında ondört puntodan küçük olmamak kaydıyla, “Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir” ibaresinin bulundurulması zorunludur. İkinci fıkranın (c), (d), (f) ve (ğ) bentlerinde tanımlanan hallerde bu ibarenin kullanılması zorunlu değildir.

Bandrollenmesi zorunlu eser nüshaları ile süreli olmayan yayınların herhangi bir şekilde ücretsiz olarak dağıtılması halinde promosyon amacı taşıdığının bandrol başvurusu esnasında bildirilmesi zorunludur.

Ayrıca, Kanun kapsamında korunan ve kolay kopyalanmaya müsait diğer eser nüshalarına da kayıt-tescil edilmiş olmaları kaydıyla hak sahibinin talebi üzerine bandrol yapıştırılır. Bu bandroller, Genel Müdürlükten veya İstanbul Telif Hakları ve Sinema Müdürlüğünden temin edilir.

6 ncı maddede belirtilen şekilde temin edilecek bandroller eserlerin taşıyıcı materyallerinin şekli özelliğine göre denetim sırasında kolayca görülebilecek şekilde yapıştırılır.

Bandrol Temini
Madde 6 – (Değişik:RG-1/11/2010-27746)
(Değişik birinci fıkra:RG-13/3/2012-28232) Sinema ve müzik eseri nüshalarında kullanılacak bandroller İstanbul Telif Hakları ve Sinema Müdürlüğünden, süreli olmayan yayınlar için kullanılacak bandroller ise İstanbul Telif Hakları ve Sinema Müdürlüğünden veya İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinden temin edilebilir.

(Değişik ikinci fıkra:RG-13/3/2012-28232) Ayrıca Bakanlık belirleyeceği satış fiyatı üzerinden meslek birlikleri/federasyonlar aracılığıyla bandrol satışı yapabilir. Satış fiyatı sabit kalmak kaydıyla meslek birliklerine/federasyonlara verilecek bandrollerin bedeli Bakanlık tarafından tespit edilir. Meslek birlikleri/federasyonlarca gerçekleştirilecek bandrol satışlarından alınacak ücretlerden, Bakanlıkça belirlenen bandrol bedeli mahsup edildikten sonra kalan tutar, bandrol satışının; meslek birliğince gerçekleştirilmesi halinde birlik tarafından, federasyonca gerçekleştirilmesi halinde federasyon ve üyesi meslek birlikleri tarafından yönetim giderlerinin karşılanması ve fikri mülkiyet sisteminin güçlendirilmesi amaçlarıyla kullanılır. Bakanlık tarafından yetkilendirilen meslek birlikleri/federasyonlara yapılan bandrol başvurularında ibraz edilen belgelerin doğruluğunu inceleme ve muhafaza etme yükümlülük ve sorumluluğu ilgili birlik/federasyona aittir. Bakanlık, meslek birliklerince/federasyonlarca yapılacak bandrol satışına ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere, alt düzenleme yapmaya yetkilidir.

(Değişik üçüncü fıkra:RG-13/3/2012-28232) Bandroller Bakanlık tarafından bastırılır. Bandrollerin türü ve özellikleri Genel Müdürlükçe belirlenir ve her türdeki bandrol satışı Genel Müdürlük tarafından da yapılabilir. Bandrol başvurusunda çoğaltım adedinden eksik veya fazla sayıdabandrol talebinde bulunulamaz. Bandrol verilebilmesi için başvuru sırasında hak sahiplerince Ek-2’de yer alan tabloda belirtilen belge ve bilgilerin ibraz edilmesi gerekir. Ayrıca uygulamada ortaya çıkabilecek sorunların giderilmesi bakımından Bakanlık ve Bakanlık tarafından yetkilendirilen meslek birlikleri/federasyonlar bandrol başvurusunda belirtilen nüshalara ilişkin denetim yapabilir.

Sinema ve müzik eseri nüshalarına bandrol alınabilmesi için bu eserleri içeren yapımların kayıt-tescil edilmiş olmaları zorunludur. Sinema sanatına özgü dil ve yöntemler kullanılmaksızın oluşturulan; bedii, ilmi, öğretici veya teknik mahiyette olan veya günlük olayları tespit eden ve hareketli görüntüler içeren eserlere bandrol alınabilmesi için kayıt-tescil zorunluluğu aranmaz. Bu tür eserler, süreli olmayan yayınlara ilişkin bandrol işlemlerine tabidirler.

Kanunun 23 üncü maddesi çerçevesinde yayma hakkının devralınması suretiyle yurt dışından ithal edilen süreli olmayan yayınlar için toplu olarak bandrol alınabilir. Toplu olarak bandrol alanların bu bandrolleri; süreli olmayan yayınlara sevkiyat öncesinde yapıştırmaları ve hangi yayınlarda veya dizilerde kullandıklarını Bakanlığa bildirmeleri gerekir. Bu bildirimi yapmayanların yeni bandrol başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
 
(Değişik altıncı fıkra:RG-13/3/2012-28232) Süreli olmayan yayınlarda kullanılacak bandroller, bandrol talebinde bulunanların faaliyet merkezlerinin bulunduğu veya bandrol talep edilen nüshaların çoğaltımının yapılacağı ilden ya da Bakanlıkça yetkilendirilen meslek birlikleri/federasyonlardan alınır.

(Mülga yedinci fıkra:RG-13/3/2012-28232)
Tamamı bir defada ticari dolaşıma giren ve birbirini takip eden nüsha ve materyallere tespit edilmiş ayrılmaz bir bütün arz eden eserler için tek birbandrol alınabilir. Bu durumda, söz konusu nüsha ve materyaller birbirinden ayrı satılamaz ve bu husus oniki puntodan küçük olmayacak şekilde nüsha ve materyaller ile ambalajları üzerinde belirtilir.

 
Bilgisayar Oyunlarında Bandrol Kullanımı

Madde 7 – (Başlığıyla birlikte değişik:RG-1/11/2010-27746)
Tespit edildiği materyale bakılmaksızın; elektronik, mekanik veya benzeri araçlarla gösterilebilen, sesli veya sessiz, birbiriyle hareketli görüntüler dizisi içeren ve kayıt tescili yapılan bilgisayar oyunlarında bandrol kullanılması zorunludur.

Bilgisayar oyunları için kullanılacak bandroller İstanbul Telif Hakları ve Sinema Müdürlüğünden temin edilir. Bandrol teminine ilişkin diğer hususlarda ise 6 ncı madde hükümleri uygulanır.

Madde 8- (Değişik: RG-6/11/2004-25635)
8/11/2001 tarihli ve 24577 sayılı Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
 
Üçüncü Bölüm

Denetim
Madde 9 – (Değişik:RG-1/11/2010-27746)
Bakanlık ile mülki idare amirlikleri bandrollenmesi zorunlu olan nüshaların ve süreli olmayan yayınların, bandrollü olup olmadıklarını her zaman denetleyebilir. Gerekli görüldüğünde, mülki idare amirleri re’sen veya Bakanlığın talebi ile bu denetimi gerçekleştirmek üzere illerde denetim komisyonu oluşturabilir. Kanunun 81 inci maddesinde belirtilen ihlallerde, genel kolluk ve zabıta; re’sen ve/veya hak sahipleri, komisyon, meslek birlikleri, Bakanlık veya ilgili diğer kanunlarla kendisine yetki ve görev verilmiş olanların ihbarı üzerine harekete geçer. Usulsüz ve izinsiz olarak çoğaltılmış ve yayılmış nüsha ve yayınlar ile bunları çoğaltmaya yarayan her türlü araç ve diğer delillere ilişkin olarak Kanunun 81 inci maddesi hükümleri uygulanır.

Bu denetimler sırasında Kanunda koruma altına alınan hakların ihlal edildiğinin tespiti hâlinde Cumhuriyet savcısı suç konusu eşya ile ilgili olarak 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre elkoyma koruma tedbirinin alınmasına ilişkin gerekli işlemleri yapar. Cumhuriyet savcısı ayrıca, gerek görmesi hâlinde, hukuka aykırı olarak çoğaltıldığı iddia edilen eserlerin çoğaltılmasıyla sınırlı olarak faaliyetin durdurulmasına karar verebilir. Ancak, bu karar yirmidört saat içinde hâkimin onayına sunulur. Hâkim tarafından yirmidört saat içinde onaylanmayan karar hükümsüz kalır.

Kanun kapsamında korunan, yasal olarak çoğaltılmış, bandrollü nüshaların da yol, meydan, pazar, kaldırım, iskele, köprü ve benzeri yerlerde satışı yasaktır. Bu yasağa aykırı hareket edenler, 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 38 inci maddesinin birinci fıkrasına göre cezalandırılır.

Denetim Komisyonu
Madde 9/A-(Ek:RG-06/11/2004-25635)
Bu Yönetmeliğin 9’uncu maddesi çerçevesinde gerektiğinde mülki idare amirleri tarafından re’sen veya Bakanlığın talebi üzerine İllerde oluşturulacak denetim komisyonları, öncelikle genel kolluk ve zabıta temsilcilerinden teşekkül ettirilir. İhtiyaç görülmesi halinde, Bakanlık ve ilgili alan Meslek Birlikleri temsilcileri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında  görev yapanlar da komisyonlarda görevlendirilebilir.

(Değişik ikinci fıkra: RG-1/11/2010-27746) Denetim komisyonu üyelerinin öncelikli görevlerini komisyonun iş ve işlemleri oluşturur. İhtiyaç halinde valilerce aynı esaslar çerçevesinde denetim komisyonuna bağlı alt komisyonlar oluşturulabilir.

(Değişik üçüncü fıkra: RG-1/11/2010-27746) Komisyonun üye sayısı ve komisyon başkanı valilerce belirlenir. Komisyon başkanı, komisyonun toplantılarını yönetir, yıllık denetim ve çalışma programını hazırlar, denetime çıkar veya denetim yapacak kişileri görevlendirir. Aylık denetim ve yıllık genel faaliyet raporları düzenleyerek valilik ile Bakanlığa sunar.
Komisyon yaptığı denetimler esnasında, bandrol uygulamasına ilişkin olarak Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerinin ihlal edildiğini tespit ettiği takdirde, 9 uncu madde hükümlerinin uygulanmasını teminen derhal kolluk veya zabıtayı harekete geçirir.

Komisyonun çalışma koşullarına ve denetim faaliyetlerine ilişkin giderler Bakanlıkça karşılanır.

Bandrol Talep Formu ve Taahhütnamesinin Saklanması

Madde 9/B – (Başlığıyla birlikte değişik:RG-1/11/2010-27746)
Bandrol yapıştırılması zorunlu nüsha ve yayınların dolum ve çoğaltımını yapan yerler, bandrol talep formu ve taahhütnamesinin bir kopyasını almak, saklamak ve istendiğinde yetkili makamlara ibraz etmekle yükümlüdür.
 
Dördüncü Bölüm
Diğer Hükümler

Yaptırım
Madde 10 – (Başlığıyla birlikte değişik:RG-1/11/2010-27746)
Bu Yönetmelikte öngörülen bandrol yükümlülüğünün ihlali hallerinde Kanunun 81 inci maddesi hükümleri uygulanır.

İdari Para Cezası
Madde 10/A- (Ek: RG -06/11/2004-25635) (Mülga:RG-1/11/2010-27746)
 
Beşinci Bölüm
Son Hükümler

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
Madde 11 — 16/11/1997 tarihli ve 23172 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Fikir ve Sanat Eserlerinin İşaretlenmesine İlişkin Yönetmelik" in 5 inci maddesinin (ı) bendi, 9 uncu maddesi ve değişik 12 nci maddesi ile 30/6/1998 tarihli ve 23388 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Süreli Olmayan Yayınlarda Güvenlik Hologramı Uygulamasına İlişkin Tebliğ" yürürlükten kaldırılmıştır.

İmha
Ek Madde 1 – (Ek:RG-1/11/2010-27746) (Değişik:RG-13/3/2012-28232)
Usulüne uygun biçimde temin edilmiş bandrollerin kullanılmaması veya hatalı kullanımı hallerinde, söz konusu bandrollerin imhası Genel Müdürlükçe oluşturulacak bir komisyon veya noter marifetiyle, imha edilen bandrollerin seri numaralarının açık şekilde belirtildiği bir tutanak tanzim edilmek suretiyle gerçekleştirilir. İmha işlemi sonucunda usulüne uygun düzenlenmiş imha tutanağı Genel Müdürlüğe gönderilir.

Stok bandrol
Geçici Madde 1 – (Başlığıyla birlikte değişik:RG-25/04/2006-26149)
8/11/2001 tarihinden önce basılmış ve stokta bulunan kitaplar için 31/8/2006 tarihine kadar, bu Yönetmelik uyarınca bandrol alma hakkına sahip olanlarca bandrol alınabilir.

Bandrol talebinde bulunanların, stoklarda bulunan nüsha sayısı ile ilgili bilgilerin belirtildiği ve söz konusu bilgilerin eksik veya yanlış olması halinde her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun üstlenildiğinin beyan edildiği taahhütnameyi (EK-1) vermeleri zorunludur.

Bandroller, süreli olmayan yayınlar satışa sunulmadan önce hak sahiplerince yapıştırılır.

Geçici Madde 2 — 1/1/2002 tarihine kadar bandrol gelirleri, Bakanlık adına ulusal bir bankada açılacak özel bir hesaba yatırılır.

Bu hesapta toplanan gelirler; bandrol bastırılması ve dağıtılmasına, fikri mülkiyet sisteminin güçlendirilmesine, yurt içindeki ve yurt dışındaki kültür varlıklarının korunmasına ve devam ettirilmesine yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla kullanılır. Bu gelirlerin harcama usul ve esasları Bakan onayı ile belirlenir.

Geçici Madde 3- (Ek:RG-06/11/2004-25635)
12/3/2004 tarihli ve 5101 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun  yayımı tarihinden önce, İllerde oluşturulmuş olan denetim komisyonlarından, faaliyetlerini sürdürmesine gerek görülmeyenlerin her türlü araç, gereç ve malzemeleri İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine devredilir.

Geçici Madde 4 — (Ek:RG-09/09/2005-25931) (Mülga:RG-1/11/2010-27746)

Yürürlük
Madde 12 —Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesi 1/1/2002 tarihinde, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 13 — Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür Bakanı yürütür.
 _____________________________
(1) Bu maddenin birinci fıkrası; 6/11/2004 tarihli ve 25635 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Yönetmelik hükmüne istinaden 1/1/2005 tarihinde yürürlüğe girer.
 
Sayfa 1

EK-1
(Ek:RG-25/04/2006-26149)
Stokta Bulunan Süreli Olmayan Yayınlar İçin Bandrol Talep Formu Ve Taahhütname
 
Süreli Olmayan Yayının Adı  
Dili  
Basım Yılı  
Hak Sahibi / Çevirmeni  
Kaçıncı Baskı Olduğu  
ISBN Numarası (Varsa)  
Taşıyıcı Materyali (Varsa)  
Stoktaki Toplam Adet  
Bandrol Talebinde Bulunan Yayınevi / Gerçek Kişinin Adı  
Yetkilisinin Adı, Soyadı Varsa Unvanı  
T.C Kimlik No.su (Gerçek Kişi/Temsilci İçin)  
Bağlı Olduğu Vergi Dairesi  
Vergi Kimlik Numarası  
Faaliyet Merkezinin Adresi  
Telefon ve Faks Numarası  
Talep Edilen Bandrol Adedi  
       
 
 
 
…………………………………………………………………….……… MÜDÜRLÜĞÜNE
 
Eser / hak sahibi olarak; "5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun değişik 81 inci Maddesi ile "Bandrol Uygulamasına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" gereğince, satışa sunulacak süreli olmayan yayınlar için kullanılmak üzere talep edilen bandrolleri, yasal olarak çoğaltılmış ve satış yetkisi tarafıma verilmiş bu  formda belirtilen yayın için kullanacağımı, bu bilgilerin eksik ve yanlış olması halinde her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu kabul edeceğimi beyan ederim.
 
Tarih: .... / .... / ….                                                               İmza, İsim, Kaşe(Firmalar için)
 
 
 
 
Bu kısım ilgili Müdürlükçe doldurulacaktır.
Verilen Bandrol Adedi  
Bandrol Harf Serisi    İlk Seri No   Son Seri No  
Bandrol Veren Yetkilinin Adı Soyadı/İmzası  
           
 
 
Sayfa 2

EK-2
(Ek:RG-1/11/2010-27746)
(Değişik:RG-13/3/2012-28232)
 
Bandrol Başvuru Belgeleri
 
SIRA NO ESER
TÜRÜ
BAŞVURUDA İSTENEN BİLGİ VE BELGELER
1 YERLİ SİNEMA VE MÜZİK ESERLERİ 1-    Bandrol talep ve taahhütname formu (müzik eserleri için ilgili meslek birliğinden geçirilmiş) (Kamu kurumlarınca yapılan başvurularda ilgili meslek birliğinden geçirilme şartı aranmaz.)
2-    Bandrol teslim tutanağı
3-    Yetkilinin T.C. kimlik numarası beyanı
4-    Vergi numarası beyanı
5-    Yapımcı kodu beyanı
6-    Dolum tesisi sertifikası numarası beyanı (CD, VDC gibi taşıyıcı materyaller bakımından)
7-    Kayıt tescil belgesi
8-    Yapımcının dolum tesisine verdiği vekaletname (CD, VDC gibi taşıyıcı materyaller bakımından)
9-    Banka dekontu
2 MAMUL OLMAYAN YABANCI
SİNEMA VE MÜZİK
ESERLERİ
1-    Bandrol talep ve taahhütname formu (müzik eserleri için ilgili meslek birliğinden geçirilmiş) (Kamu kurumlarınca yapılan başvurularda ilgili meslek birliğinden geçirilme şartı aranmaz.)
2-    Bandrol teslim tutanağı
3-    Yetkilinin T.C. kimlik numarası beyanı
4-    Vergi numarası beyanı
5-    Dolum tesisi sertifikası numarası beyanı (CD, VDC gibi taşıyıcı materyaller bakımından)
6-    Kayıt tescil belgesi
7-    İthalatçının/yapımcının dolum tesisine verdiği vekaletname (CD, VDC gibi taşıyıcı materyaller bakımından)
8-    Sözleşme süresi bitmiş eserler için ana yapımcıdan alınmış süre uzatım yazısı ve tercümesi
9-    Banka dekontu
3 YURT DIŞINDA ÇOĞALTILAN İTHAL SİNEMA VE MÜZİK ESERLERİ 1-    Bandrol talep ve taahhütname formu (müzik eserleri için ilgili meslek birliğinden geçirilmiş) (Kamu kurumlarınca yapılan başvurularda ilgili meslek birliğinden geçirilme şartı aranmaz.)
2-    Bandrol teslim tutanağı
3-    Yetkilinin T.C. kimlik numarası beyanı
4-    Vergi numarası beyanı
5-    Kayıt tescil belgesi
6-    Sözleşme süresi bitmiş eserler için ana yapımcıdan alınmış süre uzatım yazısı ve tercümesi
7-    Eserin ana yapımcıdan gelmemesi durumunda ana yapımcının ürünü gönderen firmaya verdiği yetki yazısı ve tercümesi
8-    Gümrük giriş beyannamesi, gümrük tasdikli fatura ve gümrük vezne alındısı
9-    Banka dekontu
 
 
SIRA NO ESER
TÜRÜ
BAŞVURUDA İSTENEN BİLGİ VE BELGELER
4 SÜRELİ OLMAYAN YAYINLAR (GERÇEK KİŞİLER) 1-    Başvuru dilekçesi
2-    Talep formu ve taahhütname (talep numarasını gösterir)
3-    T.C. kimlik numarası beyanı
4-    Mali hakların devrine ya da kullanma yetkilerine ilişkin sözleşme/izin belgeleri
5-    Yurtiçinde çoğaltılan nüshalar için “çoğaltım veya dolum yapan işyerine ait sertifika numarası beyanı” / çoğaltma hakkına sahip olup yurtdışında çoğaltılan nüshalar için “gümrük giriş belgeleri”
6-    Matbaa veya dolum tesisi yazısı
7-    Banka dekontu
5 SÜRELİ OLMAYAN YAYINLAR
(İŞLETMELER)
1-    Başvuru dilekçesi
2-    Talep formu ve taahhütname (talep numarasını gösterir)
3-    Yetkilinin T.C. kimlik numarası beyanı
4-    Vergi numarası beyanı
5-    Yayıncı sertifika numarası beyanı (başvuranın yayınevi olması halinde)
6-    Ticaret veya esnaf odası faaliyet belgesi ve sicil gazetesi
7-    Mali hakların devrine ya da kullanma yetkilerine ilişkin sözleşme/izin belgeleri
8-    Yurtiçinde çoğaltılan nüshalar için “çoğaltım veya dolum yapan işyerine ait sertifika numarası beyanı” / çoğaltma hakkına sahip olup yurtdışında çoğaltılan nüshalar için “gümrük giriş belgeleri”
9-    Matbaa veya dolum tesisi yazısı
10- Yayıncı Meslek Birliklerinden alınmış referans belgesi (ithal eserler için)
11- Banka dekontu
6 SÜRELİ OLMAYAN YAYINLAR (DERNEK VE VAKIFLAR) 1-    Başvuru dilekçesi
2-    Talep formu ve taahhütname (talep numarasını gösterir)
3-    Yetkilinin T.C. kimlik numarası beyanı
4-    Dernek tüzüğü/vakıf senedi
5-    Mali hakların devrine ya da kullanma yetkilerine ilişkin sözleşme/izin belgeleri
6-    Yurtiçinde çoğaltılan nüshalar için “çoğaltım veya dolum yapan işyerine ait sertifika numarası beyanı” / çoğaltma hakkına sahip olup yurtdışında çoğaltılan nüshalar için “gümrük giriş belgeleri”
7-    Matbaa veya dolum tesisi yazısı
8-    Yayıncı Meslek Birliklerinden alınmış referans belgesi (ithal eserler için)
9-    Banka dekontu
 
*İktisadi işletme işleten dernek ve vakıflar 5 nolu sırada belirtilen “İŞLETMELER” için belirlenen belgeleri ibraz ederler.
 
 
 
SIRA NO ESER
TÜRÜ
BAŞVURUDA İSTENEN BİLGİ VE BELGELER
7 SÜRELİ OLMAYAN YAYINLAR
(KAMU KURUMLARI)
 
1- Başvuru dilekçesi
2- Talep formu ve taahhütname (talep numarasını gösterir)
3- Yetkilinin T.C. kimlik numarası beyanı
4- Yetki belgesi
5- Mali hakların devrine ya da kullanma yetkilerine ilişkin sözleşme/izin belgeleri
6- Yurtiçinde çoğaltılan nüshalar için “çoğaltım veya dolum yapan işyerine ait sertifika numarası beyanı” / çoğaltma hakkına sahip olup yurtdışında çoğaltılan nüshalar için “gümrük giriş belgeleri”
7- Banka dekontu
 
8 İSTEĞE BAĞLI BANDROL
(Diğer eser grupları için)
 
Başvuru sahibi (gerçek kişi/dernek/vakıf ve benzeri) esas alınmak suretiyle süreli olmayan yayın bandrolü başvurusunda istenen belgelere ek olarak kayıt-tescil numarası beyanı
 
 
 
NOT: Başvurularda ibraz edilen belgelerde, "vekaletname" ve bazı hallerde "imza sirküleri" sayılmamış olmakla birlikte, genel hukuk hükümleri gereğince, söz konusu işlemlerin gerçek kişi veya tüzel kişi adına, bu kişilerce yetkilendirecek kişiler tarafından gerçekleştirilecek olması halinde, bu belgelerin ibrazı zorunludur.
Hak sahibi mirasçıların katılımını gerektiren başvurularda tabloda belirtilen belgelere ek olarak "veraset ilamı"nın ibrazı zorunludur.
 

Sizde bu yazı hakkında düşüncelerinizi paylaşın..

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

YORUM YAP
Tüm Yorumlar

TÜM YORUMLAR

( 0 )

DUYURULAR

next prev Tümü