TR EN

BİZİ TAKİP EDİN :

Yabancı Telif Bedelleri Dağıtımı

Yabancı Telif Hakları Birlikleri ile toplu hak yönetimi ve lisanslama yoluyla ya da izinsiz kullanımdan doğan telif hakkı ücret ve tazminatlarının karşılıklı paylaşılmasını öngören ortak çalışma ve işbirliği sözleşme ve protokolü ile hak sahiplerine dağıtımı yapılır. Yurtdışından elde edilen toplu hak yönetimi ve lisanslama bedelleri Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği Telif Gelirleri Paylaşım ve Dağıtım Yönergesi’ne göre dağıtılır.
 
Telif gelirlerinin üyelere paylaştırılmasında esas alınacak, her üye için faaliyet yılı sonu itibarıyla Üyelik Hakkı  (%20) ile Bandrol Oranı (%40) ve ISBN Oranı (%40) toplamının bulunmasıyla üyelerin dağıtımdan alacakları paylar belirlenir. Toplu hak yönetimi ve lisanslama bedellerinin, telif gelirlerinin, şahsi kullanım amaçlı çoğaltım tazminatlarının,  uzlaşma bedellerinin, ceza ve hukuk tazminatların %30’u TBYM payı olarak ayrılır.
 
İkili anlaşmalar kapsamında Yabancı Telif Hakları Birlikleri tarafından tahsil olunarak TBYM’ye gönderilen toplu hak yönetimi ve lisanslama bedellerinden yararlanacak kişilerin lisanslama konusu eserlere ilişkin usulüne uygun ve geçerli hak sahipliği belgelerini vermiş olmaları gerekmektedir.
 
1) Mali Belgeler: Yürürlükteki mali mevzuata uygun olarak ödemeler veya tahsilatlar karşılığında düzenlenmiş fatura, fiş, bilet, gider pusulası, tahsilat ve bağış makbuzu gibi mali belgeler,
2) Hak sahipliği Belgesi: İlim ve edebiyat eserleri üzerinde mali hak sahibi olunduğunu veya mali hakları temsil ettiklerini gösteren belgeler,
3) TBYM Yetki Belgesi: Üyelerin ve Yabancı Telif Hakları Birlikleri’nin sahip oldukları belirtilen mali haklarının takibi, ihlallerin önlenmesi, toplu hak yönetimi ve lisanslama yoluyla kullandırılması ve bu kullanımlardan doğacak telif gelirlerinin toplanması konularında TBYM’ye yetki verdiklerini gösteren belgeler,
 
Toplu hak yönetimi ve lisanslama bedellerinden Birlikçe tahsil edilen telif geliri, birlik payı düşüldükten sonra, tahsil edildiği mali yılın sonundan itibaren en geç dokuz ayı geçmemek kaydı ile mümkün olan en kısa sürede ödenir. Bu süreler, kullanım listelerinin tespit edilememesi veya hak sahiplerinin belirlenememesi gibi durumlarda meslek birliklerince uzatılabilir.
 
TBYM’ye üye olmayan hak sahiplerine ait telif hakkı bedelleri, hak sahipleri tarafından doğrudan veya üyesi oldukları meslek birlikleri aracılığıyla usulüne uygun yapılan başvurularını izleyen (6) ay içinde doğrudan hak sahiplerine veya üye oldukları meslek birliklerine ödenir. İşbu tutarlar, banka masrafları hariç 400,00 TL’nin altında olduğu sürece ödeme yapılmaz ve bir sonraki döneme devreder.
 
Tazminat bedelleri ise tahsili giderleri ile birlik payı düşüldükten sonra tahsil edildiği mali yılın sonundan itibaren en geç dokuz ayı geçmemek kaydı ile mümkün olan en kısa sürede ödenir. Bu süreler, ihlal edilen eserlerin tespit edilememesi veya hak sahiplerinin belirlenememesi gibi durumlarda meslek birliklerince uzatılabilir. İşbu üyeye ödenecek tutar, banka masrafları hariç 400,00.-TL’nin altında olduğu sürece ödeme yapılmaz ve bir sonraki döneme devreder. TBYM Yönetim Kurulu 400,00 TL altındaki bedellerinin ödenmesi konusunda karar almaya yetkilidir.
 
Tahakkuk tarihinden itibaren (1) yıl içinde üyelere ve üye olmayan hak sahiplerine dağıtılamayan tutarlar TBYM bütçesine gelir kaydedilir.
 
Telif Gelirleri Paylaşım ve Dağıtım Yönergesi için TIKLAYINIZ
 
 

DUYURULAR

next prev Tümü